ده روز بی خبری مطلق از یغما فشخامی خبرنگار روزنامه روزان

با گذشت ده روز از بازداشت یغما فشخامی، شاعر و خبرنگار روزنامه توقیف شده روزان، توسط نیروهای امنیتی، هیچگونه خبری

بیشتر بخوانید