لزوم عدم مماشات با رژیم جمهوری اسلامی تا توقف نقض حقوق بشر در ایران  

نگارش: “امیر. نعمت بخش”

 

جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب 1979 تا کنون با وجود هشدارها و فشارهای مجامع بین المللی همچنان به رفتارهای غیر انسانی و نقض حقوق بشر علیه شهروندان خود ادامه می دهد. آمارها نشان می دهد که اعدام و شکنجه و حبس های طولانی مدت و سرکوب مخالفین رژیم در ابعاد گسترده ای رو به افزایش است و مقامات ایران با ایجاد ترس و  وحشت، حقوق شهروندان را نقض نموده و آزادی بیان و آزادی عقیده شهروندان را با هدف بقای حکومت سلب نموده است و مجازاتهای غیر قانونی به جهت مخالفت با رژیم،  بسیار وحشتناک و نگران کننده است. در 4 دهه رژیم ایران، هیچیک از دولت‌های غربی مواضع و تدابیر قاطعی در قبال حکومت اسلامی ایران اتخاذ نکرده اند. در این مقاله خواهیم گفت که سکوت  جامعۀ جهانی در مقابل رفتارهای رژیم ایران و هر گونه مماشات و مذاکره جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران تا زمان تغییر رفتار و رعایت کامل حقوق بشر، موجب ترویج خشونت و ترویج نقض حقوق بشر خواهد بود و ضروری است تا مجامع بین المللی به جای مماشات با حکومت ایران، موضعی قاطع علیه ایران اعمال کنند و با تشکیل جلسه فوق العاده بین المللی، سیاست های ویژه ای علیه ایران اتخاذ نموده و با فشارها و تحریم های شدید ، رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران را وادار به تغییر رفتار نمایند.

جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب 1979 تا کنون با وجود فشارهای مجامع بین المللی همچنان به رفتارهای غیر انسانی از جمله: اعدام کودکان – اعدام های مخفی و دسته جمعی معروف به هیات مرگ در سال 1988 – ترویج ازدواج کودک همسری – شکنجه و حبس های طولانی مدت زندانیان عقیدتی و سیاسی – حجاب اجباری – سلب آزادی اراده – سلب آزادی بیان – اعدام  اقلیت های مذهبی و دگر اندیشان مذهبی – اعدام اقلیت های جنسی – سرکوب مخالفین در اعتراضات سراسری  و  نقض حقوق زندانیان ادامه می دهد.

از آغاز شکل گیری انقلاب 1979 تا کنون با وجود هشدارها و فشارهای مجامع بین المللی، مقامات ایران همچنان به رفتارهای غیر انسانی و نقض حقوق بشرعلیه شهروندان خود ادامه می دهد. آمارها نشان می دهد که اعدام و شکنجه و حبس های طولانی مدت و سرکوب مخالفین رژیم در ابعاد گسترده ای رو به افزایش است و مقامات ایران با ایجاد ترس و وحشت، حقوق شهروندان را نقض نموده و آزادی بیان و آزادی عقیده و حقوق شهروندی را با هدف بقای حکومت از ملت سلب نموده اند و کشورهای جهان که مدعی حقوق بشر هستند در مقابل خشونت های رژیم ایران سکوت نموده اند و نیازمند قیام و اتحاد بین المللی است و هر گونه مماشات از سنگینی بار فشارهای خردکننده اقتصادی رژیم دیکتاتور ایران خواهد کاسته و تداوم سرکوب معترضین ملت مظلوم ایران و حرکات تخریب‌گرانه در منطقه را در بر خواهد داشت و در این موضوع، سکوت جامعۀ جهانی در مقابل رژیم ایران و هر گونه مماشات و مذاکره جامعه جهانی با جمهوری اسلامی ایران تا زمان تغییر رفتار و رعایت کامل حقوق بشر، موجب ترویج خشونت و ترویج نقض حقوق بشر خواهد بود و ضروری است تا مجامع بین المللی به جای مماشات با حکومت ایران، موضعی قاطع با ضمانت اجرایی قوی علیه ایران اتخاذ کنند و با تشکیل جلسه فوق العاده بین المللی، سیاست های ویژه ای علیه ایران اتخاذ نموده و با فشارها و تحریم های شدید، رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران را وادار به تغییر رفتار نمایند.